Hotline: 0914331391 – Email: vannth@greenstarct.vn – Tầng 6, tòa nhà SAN NAM 78 Duy Tân, Cầu giấy, Hà Nội

9 bước xây dựng hệ thống quản trị
Phần lớn các doanh nghiệp chúng ta trong tình trạng không biết hoặc không quan tâm đến việc xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp tự động. Cũng có thể bạn biết nhưng không biết bắt đầu từ đâu và làm như thế nào để có thể xây dựng thành công hệ thống quản trị doanh nghiệp tự động hiệu quả, phù hợp với thực tế của doanh nghiệp. XEM THÊM KHÓA HỌC TẠI ĐÂY:  https://greenstarct.vn/khoa-hoc-quan-tri-doanh-nghiep-vua-va-nho/ https://greenstarct.vn/khoa-hoc-quan-tri-doanh-nghiep/

9 bước xây dựng hệ thống quản trị giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Có 04 lý do cơ bản để chúng ta phải xây dựng hệ thống quản trị cho Doanh Nghiệp:

Xây dựng hệ thống quản trị doanh nghiệp là một bước thiết yếu cho sự phát triển và thành công lâu dài của mọi tổ chức. Dưới đây là bốn lý do cơ bản để xây dựng hệ thống quản trị cho doanh nghiệp:
9 bước xây dựng hệ thống quản trị
9 bước xây dựng hệ thống quản trị

1. Tăng cường hiệu quả và hiệu suất

 • Quản lý tài nguyên: Một hệ thống quản trị giúp phân bổ tài nguyên một cách hiệu quả, đảm bảo rằng chúng được sử dụng một cách tối ưu và không lãng phí.
 • Tiêu chuẩn hóa quy trình: Các quy trình làm việc rõ ràng và tiêu chuẩn giúp cải thiện năng suất và chất lượng công việc, giảm thiểu lỗi và thời gian đào tạo cho nhân viên mới.

2. Đảm bảo sự tuân thủ và quản lý rủi ro

 • Tuân thủ pháp luật: Hệ thống quản trị giúp đảm bảo doanh nghiệp tuân thủ các quy định pháp luật, tránh phạt chính và tiền phạt, đồng thời xây dựng uy tín tốt trong mắt các cơ quan quản lý.
 • Quản lý rủi ro: Giúp nhận diện, đánh giá và quản lý rủi ro một cách có hệ thống, từ đó giảm thiểu khả năng xảy ra sự cố có thể ảnh hưởng đến hoạt động của doanh nghiệp.

3. Nâng cao khả năng đáp ứng và linh hoạt

 • Thích ứng với thay đổi: Một hệ thống quản trị mạnh mẽ cho phép doanh nghiệp nhanh chóng thích nghi với các thay đổi của thị trường và môi trường kinh doanh.
 • Phản hồi nhanh: Cải thiện khả năng đáp ứng trước khách hàng và các vấn đề phát sinh, từ đó cải thiện mức độ hài lòng của khách hàng và cơ hội trên thị trường.

4. Hỗ trợ quyết định và chiến lược

 • Phân tích dữ liệu: Hệ thống quản trị cung cấp dữ liệu và thông tin cần thiết cho việc phân tích và ra quyết định, giúp lãnh đạo đưa ra những quyết định thông minh dựa trên dữ liệu có cơ sở.
 • Xác định chiến lược: Hỗ trợ xác định và triển khai chiến lược phát triển lâu dài, đồng thời cung cấp công cụ để theo dõi và đánh giá hiệu quả của các chiến lược đã được triển khai.
Xây dựng hệ thống quản trị chất lượng không chỉ giúp doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả mà còn cung cấp một nền móng vững chắc cho sự tăng trưởng và phát triển bền

5 giai đoạn phát triển bền vững mà doanh nghiệp phải trải qua:

Phát triển bền vững là một quá trình liên tục mà doanh nghiệp phải trải qua để đảm bảo rằng họ có thể đáp ứng nhu cầu hiện tại mà không làm ảnh hưởng đến khả năng của các thế hệ tương lai trong việc đáp ứng nhu cầu của họ. Dưới đây là năm giai đoạn thông thường mà doanh nghiệp cần trải qua để phát triển bền vững:

1. Nhận thức và Cam kết

 • Nhận thức: Doanh nghiệp bắt đầu nhận ra tầm quan trọng của việc phát triển bền vững và ảnh hưởng của hoạt động kinh doanh đối với môi trường xã hội và kinh tế.
 • Cam kết: Lãnh đạo doanh nghiệp cam kết hướng tới mục tiêu bền vững và bắt đầu tích hợp nó vào tầm nhìn và sứ mệnh của công ty.

2. Đánh giá và Lập kế hoạch

 • Đánh giá: Doanh nghiệp thực hiện đánh giá về các tác động môi trường, xã hội và kinh tế của mình.
 • Lập kế hoạch: Xác định các mục tiêu bền vững cụ thể và lập ra kế hoạch hành động để đạt được chúng, bao gồm cả việc đặt mục tiêu ngắn hạn và dài hạn.

3. Triển khai và Hành động

 • Triển khai: Bắt đầu triển khai các chính sách, quy trình và sáng kiến bền vững đã được lập kế hoạch.
 • Hành động: Tất cả các cấp của tổ chức tham gia vào việc thực hiện các biện pháp bền vững, từ thay đổi trong quản lý vận hành đến sáng kiến cộng đồng và môi trường.

4. Theo dõi và Đánh giá

 • Theo dõi: Theo dõi tiến trình và hiệu quả của các biện pháp đã triển khai thông qua việc thu thập dữ liệu và phân tích.
 • Đánh giá: Đánh giá kết quả so với mục tiêu đã đặt ra, xác định những khu vực cần cải thiện và điều chỉnh kế hoạch hành động nếu cần.

5. Báo cáo và Cải tiến liên tục

 • Báo cáo: Công bố kết quả và tiến trình đối với các bên liên quan thông qua báo cáo bền vững, báo cáo thường niên hoặc thông cáo báo chí.
 • Cải tiến liên tục: Sử dụng thông tin thu được từ việc theo dõi và đánh giá để cải tiến liên tục, đổi mới và phát triển các chiến lược bền vững mạnh mẽ hơn.
Trong suốt quá trình này, việc truyền thông và tham gia của các bên liên quan (như nhân viên, khách hàng, cung cấp, cộng đồng và chính phủ) là chìa khóa để đảm bảo sự thành công và tạo ra sự thay đổi tích cực. Doanh nghiệp cần phải linh hoạt và sẵn sàng thích nghi với các thách thức mới trong hành trình hướng đến phát triển bền vững.

9 bước xây dựng hệ thống quản trị giúp doanh nghiệp phát triển bền vững

Xây dựng hệ thống quản trị để giúp doanh nghiệp phát triển bền vững là một quá trình đòi hỏi sự cam kết và thực thi liên tục. Dưới đây là chín bước cơ bản để tạo dựng hệ thống này:

1. Xác định Tầm Nhìn và Mục Tiêu Bền Vững

 • Tầm nhìn: Định rõ tầm nhìn bền vững của doanh nghiệp, liên kết chặt chẽ với sứ mệnh và giá trị cốt lõi của công ty.
 • Mục tiêu: Đặt ra các mục tiêu cụ thể, đo lường được và có thời hạn để hướng tới mục tiêu bền vững.

2. Tiến hành Đánh giá Hiện trạng

 • Phân tích: Đánh giá các hoạt động hiện tại của doanh nghiệp để xác định ảnh hưởng đến môi trường, xã hội và kinh tế.
 • Cơ hội và Rủi ro: Xác định cơ hội và rủi ro liên quan đến phát triển bền vững.

3. Lập Kế hoạch Chiến lược

 • Chiến lược: Phát triển một kế hoạch chiến lược bền vững, bao gồm cả nguồn lực, thời gian và ngân sách cần thiết.
 • Hành động: Xác định các bước cụ thể và khả thi để đạt được mục tiêu đã đặt ra.

4. Tạo Điều kiện Văn hóa và Lãnh đạo

 • Văn hóa: Xây dựng văn hóa doanh nghiệp hỗ trợ đổi mới và phát triển bền vững.
 • Lãnh đạo: Cam kết từ ban lãnh đạo cấp cao và phát triển năng lực lãnh đạo cho sự phát triển bền vững.

5. Triển khai Hệ thống và Quy trình

 • Hệ thống: Thiết lập hoặc nâng cấp hệ thống quản trị để quản lý và theo dõi tiến trình.
 • Quy trình: Phát triển và tiêu chuẩn hóa các quy trình làm việc để hỗ trợ các mục tiêu bền vững.

6. Đào tạo và Phát triển Nhân sự

 • Đào tạo: Cung cấp đào tạo cho nhân viên về các chủ đề bền vững và cách họ có thể đóng góp.
 • Phát triển: Khuyến khích sự phát triển cá nhân và chuyên nghiệp liên quan đến bền vững.

7. Kiểm soát và Đánh giá Tiến độ

 • Theo dõi: Theo dõi hiệu suất và tiến độ của các hoạt động bền vững.
 • Đánh giá: Đánh giá kết quả so với mục tiêu và đưa ra cải tiến dựa trên phản hồi.

8. Giao tiếp và Tương tác với Các Bên Liên quan

 • Thông tin: Giao tiếp rõ ràng và minh bạch với tất cả các bên liên quan về mục tiêu và tiến độ bền vững của doanh nghiệp.
 • Tương tác: Lắng nghe và hợp tác với các bên liên quan để cải thiện và điều chỉnh hoạt động.

9. Xây dựng và Duy trì Báo cáo Bền Vững

 • Báo cáo: Xây dựng hệ thống báo cáo bền vững để cung cấp thông tin định kỳ về tiến trình và kết quả.
 • Cải tiến liên tục: Sử dụng thông tin từ các báo cáo để cải tiến liên tục và định hình lại chiến lược bền vững.
Qua việc thực hiện những bước này, doanh nghiệp có thể xây dựng một hệ thống quản trị chắc chắn và linh hoạt, giúp họ tiến tới một tương lai bền vững. Điều quan trọng là doanh nghiệp cần phải kiên nhẫn và sẵn lòng điều chỉnh kế hoạch khi cần thiết để phản ánh các thách thức và cơ hội mới mà họ gặp phải trong quá trình hoạt động xây dựng hệ thống quản trị
Ms. Nguyễn Thị Hồng Vân - Chuyên gia nhân sự tinh gọn Greenstarct - Khóa học quản trị nhân sự chuyên nghiệp - Tăng năng suất, giảm lãng phí
Địa chỉ: 78 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy, Hà Nội
Hotline: 098.2211.195
Hãy cùng chúng tôi khám phá và phân loại nhân sự, giúp doanh nghiệp của bạn phát triển, hút giữ nhân tài nhé!

Post Tags :

Chuyên gia nhân sự Nguyễn Thị Hồng Vân

Chị đã truyền cảm hứng tới rất nhiều chủ doanh nghiệp và các học viên viên về kiến thức nhân sự và xây dựng Văn Hóa Doanh Nghiệp thông qua các chương trình tư vấn, đào tạo tại doanh nghiệp và hội thảo do chị tổ chức.

Bài viết mới nhất