Xây dựng văn hóa

Đào tạo Inhouse xây dựng văn hóa doanh nghiệp và các kiến thức liên quan tới Nghề Nhân sự. Chúng tôi thiêt kế các chương trình đào tạo theo nhu cầu của Doanh nghiệp.