Tư vấn và triển khai

Chúng tôi tư vấn và triển khai xây dựng Hệ Thống Quản Trị Nhân Sự Chuyên nghiệp tại doanh nghiệp:

  • Xây dựng Cơ cấu tổ chức & Chức năng nhiệm vụ từng bộ phận;
  • Xây dựng định biên Nhân sự;
  • Xây dựng MTCV theo vị trí chức danh;
  • Xây dựng KPIs thực thi và hiệu quả;
  • Xây dựng hệ thống quy trình triển khai công việc;
  • Xây dựng hệ thống Hợp đồng lao động;
  • Xây dựng hệ thống quy định khen thưởng và kỷ luật;
  • Xây dựng hệ thống lương và chính sách đãi ngộ phù hợp;
  • Xây dựng hệ thống từ điển năng lực, khung năng lực, lộ trình công danh cho Nhân sự tại Doanh nghiệp;
  • Xây dựng và thiết kế chương trình đào tạo Văn hóa Doanh nghiệp;