Quy trình đào tạo

  • Lắng nghe Nhu cầu của Doanh nghiệp;
  • Đánh giá thực trạng;
  • Tư vấn giải pháp;
  • Phê duyệt giải pháp;
  • Hoàn thiện nội dung, tài liệu theo giải pháp đã phê duyệt;
  • Triển khai đào tạo, huấn luyện theo nội dung xây dựng và thiết kế.